Artikel 1 Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen HUURLAND hierna te noemen: “Verhuurder”, en Huurder waarop Verhuurder deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Verhuurder slechts bindend
indien deze door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
3.Algemene voorwaarden van de Huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door Verhuurder
schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die
niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar
de geest van deze algemene voorwaarden.
4.Indien Verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verhuurder in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1.Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Verhuurder op geen enkele wijze, tenzij in
de offerte het tegendeel is bepaald.
2.Afwijkingen en/of aanvulling op gedane aanbiedingen binden Verhuurder alleen , indien deze door
Verhuurder schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
3.Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening.
4.Gegevens verstrekt door verhuurder betreffende maat, capaciteit en gewicht worden slechts bij
benadering verstrekt. Voor schade veroorzaakt door onjuistheden en afwijkingen kan Verhuurder niet aansprakelijk gehouden worden.
Artikel 3 Overeenkomst
1.Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
2.De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de (aan de ommezijde vermelde) huurovereenkomst.
3.Verhuurder heeft het recht een overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren.
Artikel 4 Huurperiode
1.De huurperiode start op de dag dat het huurobject conform de overeenkomst aan Huurder ter beschikking wordt gesteld op terrein van de Verhuurder en eindigt op de dag waarop Verhuurder het huurobject weer op het terrein van de Verhuurder heeft ingenomen en na inspectie en akkoord bevinding door ondertekening van de retourbon door Verhuurder.
2.De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip indien is afgesproken dat Verhuurder de aflevering van het gehuurde object verzorgt op het tijdstip waarop Verhuurder het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
3. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst.
Artikel 5 huurprijs.
1.Alle prijzen van de zijde van Verhuurder zijn inclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door Verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan Verhuurder deze ook apart aan Huurder in rekening brengen.
2.Huurder is gedurende de gehele huurperiode de overeengekomen huurprijs verschuldigd.
3.Prijzen zijn gebaseerd op een gebruik van respectievelijk 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij gebruik van meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week is Huurder een door Verhuurder vast te stellen toeslag verschuldigd.
Artikel 6 Betaling1.Betaling dient steeds te geschieden contant of per pinbetaling.
Artikel 7 Waarborgsom
1.Huurder is verplicht voordat Huurder het huurobject in ontvangst neemt, aan Verhuurder een door
Huurder vast te stellen waarborgsom te voldoen. Deze waarborgsom dient per pinbetaling te
worden voldaan.
2.Na afloop van de huurperiode zal de waarborgsom aan de Huurder worden geretourneerd, onder
aftrek van hetgeen Huurder aan Verhuurder uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is op een
door Huurder opgegeven rekeningnummer.
3.Indien de verschuldigde huur het bedrag van de waarborgsom overschrijdt op enig moment
tijdens de huurperiode, is Verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom te eisen met een
bedrag vast te stellen door Verhuurder.
Artikel 8 Terbeschikkingstelling, acceptatie en retournering
1.Het verhuurde object wordt door Verhuurder aan Huurder ter beschikking gesteld op de locatie van Verhuurder. Bij bezorging op het adres overeengekomen door Verhuurder en Huurder. De kosten voor het afleveren en ophalen zijn voor rekening van de Huurder.
2.Bij de overdracht van het huurobject aan Huurder, dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te controleren. Indien Huurder daarbij gebreken of tekortkomingen ontdekt dient hij deze binnen 24 uur na overdracht aan Verhuurder te melden.
Gebreken die Huurder niet tijdig heeft ontdekt, omdat hij nagelaten heeft voornoemd onderzoek te verrichten en Huurder dit niet tijdig schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.
2.De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.
4.De huurder dient het gehuurde bij einde gebruik met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder te retourneren aan het filiaal van verhuurder waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen. De huurperiode eindigt in dit geval nadat een medewerker van verhuurder het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retour bon / contract is getekend.
Artikel 9 Overmacht
1.Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verhuurder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.Verhuurder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Indien Verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verhuurder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1.Alle door Verhuurder in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven te allen tijde eigendom van Verhuurder ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien Huurder zich opzettelijk het gehuurde object toe eigent is er sprake van verduistering. Door het niet tijdig retourneren van het huurobject wordt de overeenkomst niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Huurder ligt.
2.Door Verhuurder geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Huurder is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.De Huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verhuurder veilig te stellen.
4.Indien derden beslag leggen op de gehuurde zaak dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Huurder verplicht om Verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.De Huurder verplicht zich om het gehuurde object te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verhuurder ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verhuurder gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Huurder zich er jegens Verhuurder bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.Voor het geval Verhuurder zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Huurder bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verhuurder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verhuurder zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het huurobject en het betalen van al hetgeen zij onder de huurovereenkomst verschuldigd is.
2.Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan Verhuurders zijde, is Verhuurder niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van gebreken aan het huurobject.
3. Behoudens opzet of grove schuld is Verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, dan wel van personen, die door Verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld.
4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van Huurder.
5. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.
6. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor economische- en/of gevolgschade.
7. Verhuurder is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan zaken die Huurder onder zich
heeft gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de)montage, opslag, verblijf of onderhoud van het huurobject door Verhuurder.
8. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met het door Verhuurder aan Huurder verhuurde huurobject.
9. Indien en voor zover Verhuurder om wat voor reden dan ook, ondanks bovenstaande bepalingen, toch aansprakelijk is, zal zij slechts aansprakelijk zijn voor het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de van toepassing zijnde verzekeringspolis.
Artikel 12 Verplichtingen van Huurder
1. Huurder dient het huurobject aan het einde van de huurperiode in goede staat, gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij het aangaan van de huurovereenkomst aan Verhuurder ter beschikking te stellen.
2 Huurder is verplicht het huurobject gedurende de huurperiode goed te onderhouden. Huurder dient de juiste brandstof en smeermiddelen te gebruiken en de olie op peil te houden.
3. Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig het doel waarvoor het is gehuurd en waarvoor het geschikt is te gebruiken met inachtneming van de door Verhuurder gegeven instructies.
4. Het is Huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, tenzij Verhuurder daar schriftelijk haar toestemming voor heeft gegeven.
5 Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk mondeling en schriftelijk aan Verhuurder te melden.
6. Huurder is gehouden zorg te dragen voor de benodigde vergunningen voor het gebruik van het huurobject.
7. Huurder is verplicht Verhuurder op de hoogte te stellen van de plaats waar het huurobject zich bevindt. Indien het huurobject gedurende de huurperiode wordt verplaatst, is Huurder gehouden Verhuurder daarvan onverwijld in kennis te stellen. Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder.
8. Huurder mag het huurobject niet in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
9. Huurder dient Verhuurder onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op het huurobject of een deel daarvan en voorts van haar surseance van betaling of faillissement. Huurder is verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Verhuurder bestaande huurovereenkomst. Huurder is in bovengenoemde situaties verplicht het huurobject direct te retourneren aan Verhuurder. Alle kosten die een beslaglegging, surseance van betaling of faillissement voor Verhuurder meebrengen, zullen door Huurder worden gedragen.
10 Verhuurder heeft het recht het huurobject te allen tijde te (laten) controleren. Huurder is verplicht hieraan steeds volledige medewerking te verlenen.
Artikel 13 Toepassing recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. 2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.